โครงการเด็กทุนปั้นย่านชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ ร่วมกับ ไอคอนสยาม
คณะโบราณคดี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการเด็กทุนปั้นย่าน
ขอเชิญเยาวชนและบุคคลทั่วไป ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และของรางวัลสุดพิเศษจากไอคอนสยาม
ในหัวข้อ ชุมชน • คน • มัสยิด “ชีวิต ที่ สุวรรณภูมิ”

วัตถุประสงค์
นำเสนอเรื่องราวของชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ ความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาหาร ภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ ๆ เพื่อสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อชุมชนผ่านผลงานภาพถ่ายแนวสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1) ประเภทบุคคลทั่วไป บุคคลไม่จำกัดเพศและอายุ
2) ประเภทเยาวชน เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์

หลักเกณฑ์และกติกาในการส่งภาพประกวด
1) ต้องเป็นภาพถ่ายในเชิงสร้างสรรค์ และต้องเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิเท่านั้น
2) กำหนดให้ส่งเฉพาะภาพที่ถ่ายในวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563 (วันเตรียมงานและงานดื่มน้ำชาการกุศล รวมน้ำใจสู่มัสยิดสุวรรณภูมิ)
3) ภาพที่ส่งเข้าประกวด ไม่จำกัดอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ โดยต้องใช้พิกเซลความละเอียดสูงสุดของอุปกรณ์ถ่ายภาพ และต้องเป็นไฟล์แบบมาตรฐาน JPEG หรือ TIFF ความละเอียดสูง
4) ไม่จำกัดเทคนิคในการถ่ายภาพ แต่ต้องเป็นไฟล์ที่ถ่ายในช็อตเดียว ห้ามซ้อนภาพ หรือปรับแต่ง สีสดเกินจริง
5) ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
• เป็นภาพที่ผู้ส่งเข้าประกวดเป็นผู้ถ่ายภาพเองในวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 และเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์
และสิทธิในภาพดังกล่าว โดยห้ามมิให้ส่งภาพของบุคคลอื่น หรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่น ภาพต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย หากมีการกล่าวอ้างหรือโต้แย้งสิทธิใด ๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวดหรือองค์กรถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งเข้าประกวดภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแต่
ผู้เดียว รวมถึงการเข้าเป็นคู่ความร่วม และแก้ต่างในคดีดังกล่าวร่วมกับองค์กร โดยองค์กร
ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในภาพใด ๆ ทั้งสิ้น
• ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ และเป็นภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อจำหน่าย หรือโฆษณา และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากมีการตรวจพบว่าภาพดังกล่าวไม่เป็นภาพที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการจะทำการตัดสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดโดยทันที ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบล่วงหน้า
6) ห้ามใส่ชื่อ หรือตัวอักษร ลายน้ำ หรือกราฟฟิกใด ๆ ลงบนภาพ
7) ผู้เข้าประกวดที่มีคุณสมบัติทั้ง 2 ประเภท ต้องเลือกส่งผลงานเข้าประกวดในประเภทใดประเภทหนื่งเท่านั้น
😎 ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 10 ภาพโดยแต่ละภาพต้องมีมุมมอง และเนื้อหาแตกต่างกัน
9) ผู้ส่งประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลเพียงแค่ 1 รางวัล
10) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้ทันที
11) คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ และ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของภาพนั้น ๆ
12) ภาพถ่ายและไฟล์ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพโดยสมบูรณ์