เปลี่ยนแปลงเส้นทางการเข้า – ออกคณะโบราณคดี📢 เปลี่ยนแปลงเส้นทางการเข้า – ออกคณะโบราณคดี 📢
ขอเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเข้า – ออกคณะโบราณคดี ตั้งแต่วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยเข้า-ออกได้ 4 เส้นทาง มีรายละเอียด ดังนี้
1. G1 ประตูถนนหน้าพระลาน เข้า-ออกทางประตูถนนหน้าพระลาน เข้าสวนแก้ว ชิดทางเดินด้านข้างคณะมัณฑนศิลป์
2. G2 ประตูตรอกมหาธาตุ เข้า-ออกทางถนนหน้าพระธาตุ ผ่านประตูกรมศิลปากร ผ่านลานอาจารย์ศิลป์ ผ่านหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. เข้า-ออกทางถนนหน้าพระธาตุ ผ่านประตูกรมศิลปากร ผ่านลานอาจารย์ศิลป์ เข้าอาคารศูนย์เรียนรวม 3 ผ่านลานหน้าคณะมัณฑนศิลป์
4. G3 ประตูกรมศิลปากร เข้า-ออกทางซอยศิลปากร (ตรอกพระยาเพชร) ผ่านประตูคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

*** สำหรับการเดินเข้า – ออก โรงอาหาร จะสามารถเข้าออกได้ทางบันไดฝั่งสนามบาสเกตบอลเท่านั้น ***