อธิบดีกรมศิลปากร มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร  มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 10 ทุน  ทุนละ 5,000 บาท  โดยมี นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี  รองอธิบดีกรมศิลปากร และผู้บริหารคณะโบราณคดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว  คณบดีคณะโบราณคดี และรองคณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมในการรับมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร และในโอกาสเดียวกันนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว  คณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ คุณอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร  ในโอกาสเกษียณอายุราชการ