คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเเนะนำหนังสือ “คนกับดินภาชนะดินเผาในสังคมมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย” เเละหนังสือ “การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เเนวคิด หลักการ เเละเเนวทางการปฎิบัติ” จัดทำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธิ์คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเเนะนำหนังสือ “คนกับดินภาชนะดินเผาในสังคมมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย”

เเละหนังสือ “การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เเนวคิด หลักการ เเละเเนวทางการปฎิบัติ” จัดทำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ ท่านใดสนใจอ่านหนังสือ 2 เล่มนี้

สามารถอ่านได้ที่ หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร