การพิจารณาให้ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพูดคุยในโครงการอธิการบดีสัญจร ประจำปี 2567Link : https://forms.gle/5DpY3TDqzov9oUgp7