วันที่ 26 มีนาคม 2567 คณะโบราณคดี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ตลาดงาน ปีการศึกษา 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง ศร.304 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ .วันที่ 26 มีนาคม 2567
คณะโบราณคดี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ตลาดงาน ปีการศึกษา 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง ศร.304 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
.
วัตุประสงค์โครงการเพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานในทางวิชาชีพของนักศึกษา และเตรียมพร้อมออกไปสู่การเป็นบัณฑิตในอนาคต โดยมุ่งหวังให้กระบวนการดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชาที่คณะโบราณคดีเปิดการเรียนการสอนอยู่
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร
📍อาจารย์กฤตภาศ ศักดิษฐานนท์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📍คุณพชรพล แดงอุไร นักจิตวิทยาและการแนะแนว กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
🙏🏼ทั้งนี้ คณะโบราณคดี ขอขอบคุณสมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้