യ * กลับมาอีกครั้ง ! กับงาน BORAN SHOWCASE 2024งานที่จะทำให้น้อง ๆ นักเรียนรวมถึงทุก ๆ คนที่สนใจในคณะโบราณคดีได้มาลองทำความรู้จัก เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ของคณะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของแต่ละสาขา กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียน หรือแม้แต่การต่อยอดในอนาคตและอีกมากมายที่รอให้มาลองเยี่ยมชม รับรองว่าได้ทั้งความสนุกและความรู้อย่างเต็มเปี่ยม ❕
📍 แล้วมาพบกันวันที่ 2-3 เมษายน 2567 ที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
รอเจอทุก ๆ คนเลยนะค้าบ 🫶🏾