ประกาศคณะโบราณคดี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำรายงานค้นคว้าเฉพาะบุคคล ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566————————————————
ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามาดำเนินการ เซ็นใบสำคัญรับเงิน ติดต่อพี่ฝ้าย สำนักงานคณบดีคณะโบราณคดี ชั้น 2 วันเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (8.30 – 16.30 น. เว้นช่วง 12.00 – 13.00 น.) พร้อมเตรียมหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการเบิกจ่ายทุน ตามรายละเอียดด้านล่าง
🔻โดยคณะฯ ขอให้นักศึกษาดำเนินการส่งเอกสารภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ‼️
📌 หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการเบิกจ่ายทุน
——- โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน———-
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
• บัตรประชาชนต้องยังไม่หมดอายุ
• ห้ามลงวันที่
2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย/กสิกร เท่านั้น
ชื่อในสมุดบัญชีต้องตรงกับของนักศึกษา “ห้าม” ใช้บัญชีของผู้ปกครองเด็ดขาด
(กรณีนักศึกษาเปลี่ยนชื่อใหม่ กรุณาติดต่อธนาคารนั้นๆ เพื่อเปลี่ยนชื่อในสมุดบัญชีให้ตรงกับชื่อใน reg)
• ต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชีภายในระยะ 6 เดือน (เปิดบัญชีใหม่ถือเป็นการเคลื่อนไหวบัญชี)
**เอกสารที่เป็นสำเนาต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยการเซ็นด้วยปากกาเท่านั้น ไม่สามารถพิมพ์สำเนาที่มีลายเซ็นอยู่แล้วหรือใช้ลายเซ็นดิจิทัลได้
.
‼️ ขอให้นักศึกษาดำเนินการส่งเอกสารภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567 หากพ้นกำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์รับทุน ‼️