รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2📣รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับบัณฑิตศึกษา 📚📖(ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร⏰ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2567 📢
🪧รายละเอียดการสมัคร 📯
🔖คู่มือระบบสมัคร
📍ระบบรับสมัคร