คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเเสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567