วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิทยากรผู้สอนในการจัดการฝึกอบรมมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิทยากรผู้สอนในการจัดการฝึกอบรมมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว โดย กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

คณะโบราณคดี เป็นสถานฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ฯ ศูนย์กรุงเทพมหานคร ซึ่งเมื่อปี 2566 คณะได้จัดอบรมวิชามัคคุเทศก์ฯ รุ่นที่ 1 ไปแล้ว

ผู้สนใจสามารถติดตามการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ฯ รุ่นที่ 2 ของคณะโบราณคดีเร็ว ๆ นี้