คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง “เมืองโบราณศรีเทพ ความสำคัญและการจัดการพื้นที่มรดกโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ ณ ห้อง 413 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 16.00-19.00 น.คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง “เมืองโบราณศรีเทพ ความสำคัญและการจัดการพื้นที่มรดกโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ ณ ห้อง 413 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 16.00-19.00 น.โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดีกล่าวเปิดงานและต้อนรับซึ่งมีผู้มาร่วมรับฟังการเสวนากันอย่างคับคั่ง

เนื้อหาเริ่มต้นที่การให้ข้อมูลทางวิชาการเพื่อแสดงคุณค่าของเมืองศรีเทพในทางโบราณคดีและศิลปกรรมโดยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ก่อนจะปูพื้นสู่ความเข้าใจในการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก (UNESCO) และแผนการจัดการพื้นที่ของศรีเทพหลังได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งล่าสุดของประเทศไทยโดยคุณบวรเวท รุ่งรุจี (นายกสมาคมอิโคโมสไทย)  จากนั้นเป็นประเด็นเจาะลึกเรื่องสำคัญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของศรีเทพได้แก่คติความเชื่อเรื่องพระสูรยะและรูปแบบสถาปัตยกรรมของโบราณสถานเขาคลังนอกโดย ศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี จบท้ายด้วยผลการค้นคว้าวิจัยล่าสุดของเมือศรีเทพจากหลักฐานทางโบราณคดีโดยอาจารย์ ดร.อนุรักษ์ ดีพิมาย

ในการนี้ได้มีการบันทึกคลิปวีดีโอการเสวนาโดยตลอดและจะนำเผยแพร่ลงทางช่อง You Tube Archaeovative Silpakorn เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนต่อไป