วารสารชั้นนำของโลก Nature Communications เผยแพร่งานวิจัยไทย “โลงผีแมน การถอดรหัส สืบรากมนุษย์ยุคโบราณ 1,700 ปี” การบูรณาการศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ กับวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญโบราณคดีบนพื้นที่สูงและริเริ่มการขุดค้นแหล่งโบราณคดีใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มากกว่า 20 ปี กับงานวิจัยโครงการ “มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับพลวัตทางวัฒนธรรมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน”วารสารชั้นนำของโลก Nature Communications เผยแพร่งานวิจัยไทย
“โลงผีแมน การถอดรหัส สืบรากมนุษย์ยุคโบราณ 1,700 ปี”
การบูรณาการศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ กับวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญโบราณคดีบนพื้นที่สูงและริเริ่มการขุดค้นแหล่งโบราณคดีใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มากกว่า 20 ปี กับงานวิจัยโครงการ “มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับพลวัตทางวัฒนธรรมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยล่าสุดเรื่อง “Genomic portrait and relatedness patterns of the Iron Age Log Coffin culture in northwestern Thailand” ในวารสาร Nature Communications,14, Article number: 8527 (2023) ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันดังของโลกในเยอรมนีร่วมกันศึกษาดีเอ็นเอโบราณของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในป่าเขตร้อนจนได้ข้อมูลใหม่มนุษย์โบราณในประเทศไทยอายุกว่า 1,700 ปี นับเป็นต้นแบบการศึกษาด้านมนุษย์โบราณและวัฒนธรรมโลงไม้สำหรับพื้นที่อื่น ๆ ในอาเซียนและเอเชียตะวันออก