ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “โลงผีแมน ข้อมูลใหม่ สู่การถอดรหัส สืบรากมนุษย์ยุคโบราณ 1,700 ปี” การบูรณาการศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ กับวิทยาศาสตร์ วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว
“โลงผีแมน ข้อมูลใหม่ สู่การถอดรหัส สืบรากมนุษย์ยุคโบราณ 1,700 ปี”
การบูรณาการศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ กับวิทยาศาสตร์
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.
ณ ท้องพระโรง หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
……………………………….
09.30 น. – ลงทะเบียนสื่อมวลชน พร้อมรับอาหารว่าง
10.00 น. – ผู้ร่วมแถลงข่าวพูดคุย เล่าประสบการณ์ของการดำเนินงานสำรวจขุดค้นแหล่งอารยธรรมโบราณ
ที่มีอายุกว่า 1,700 ปี
โดย
• ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
• ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักโบราณคดีผู้ศึกษายุคก่อนประวัติศาสตร์
• รองศาสตราจารย์ ดร.วิภู กุตะนันท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้เชี่ยวชาญสาขาพันธุศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับงานมานุษยวิทยา
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
10.30 น. – ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน
11.00 น. – เสร็จสิ้นงานแถลงข่าว และรับอาหารกลางวัน