ผลการเเข่งขันนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันกิจกรรมเนื่องในวันภาษาฮินดีโลก ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 15.00-18.00 น. ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ถวิลสมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับอนุมัติ จากคณบดีคณะโบราณคดี ให้นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน กิจกรรมเนื่องในวันภาษาฮินดีโลก ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 15.00-18.00 น. ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 42 คน และส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันคัดลายมืออักษรเทวนาครี การแสดงละครสั้นภาษาภาษาฮินดี การอ่านวรรณกรรมภาษาฮินดี และการร้องเพลง
ภาษาฮินดี โดยผลการแข่งขันของนักศึกษาคณะโบราณคดี ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ การแสดงละครสั้นภาษาฮินดี เรื่อง “ศกุนตลา”
โดย ชมรมวัฒนธรรม ภารตะ
2. รางวัลชนะเลิศ การอ่านวรรณกรรมภาษาฮินดี เรื่อง (ความรักคืออะไร)
โดย นางสาววิชิตา สายชัยภูมิ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การร้องเพลงภาษาฮินดี ในบทเพลง (Raabta)
โดย นางสาวธนิดา ดำช่วย, นางสาวฐิติกาญจน์ ชูเกตุ, นางสาววิวรรธนี
สีคำหารณ์ และนายกษิดิ์เดช พันธ์พืช สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2