วารสารดำรงวิชาการ เปลี่ยนแปลงหมายเลขทะเบียน ISSN และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษวารสาร พร้อมทั้งขอแจ้งหมายเลขทะเบียน E-ISSN ตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2566 เป็นต้นไป