ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ Faculty of Archaeology Lecture Series 2024 ครั้งที่ 2 ในประเด็นเรื่องเล่าจากจีนโบราณ (Stories from China’s Past) 2 เรื่อง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จาก Department of Archaeology and Anthropology, University of Chinese Academy of Sciences ประเทศจีนประชาสัมพันธ์
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ Faculty of Archaeology Lecture Series 2024 ครั้งที่ 2 ในประเด็นเรื่องเล่าจากจีนโบราณ (Stories from China’s Past) 2 เรื่อง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จาก Department of Archaeology and Anthropology, University of Chinese Academy of Sciences ประเทศจีน
1. From Elements to Elegance: Microstructure and Provenance Studies of Ancient Chinese Bronze / Professor Wugan Luo
และ
2. Organic Residue Analysis in China / Professor Yimin Yang
(โปรดดูบทคัดย่อด้านล่าง)
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 13.00-15.30 ณ ห้อง 217 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และแปลสรุปเป็นภาษาไทยโดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร)
เข้ารับฟังฟรี ไม่ต้องสำรองที่นั่ง