การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะโบราณคดี🖥️💡การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะโบราณคดี วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจการเขียนเอกสารวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ด้วยโปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะโบราณคดี และส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะโบราณคดี
ทั้งนี้โดยมีคุณมณฑิชา จันทร์ทนต์ นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรม