คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 ในงานเสวนาเรื่อง “เมืองโบราณศรีเทพ ความสำคัญและการจัดการพื้นที่มรดกโลก” (Sri Thep : The Emphasis and Management on World Heritage Area)เมืองโบราณศรีเทพมีความเป็นมาที่เก่าแก่และซับซ้อนหลายสมัย
จนกระทั่งมรดกทางวัฒนธรรมได้รับยกย่องให้มรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ 4 ของประเทศไทย ก่อนหน้านั้น ใครที่มีส่วนผลักดันให้คุณค่าของเมืองศรีเทพได้รับการยอมรับในระดับสากล และหลังจากได้มรดกโลกแล้ว วันนี้เมืองศรีเทพเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 ในงานเสวนาเรื่อง
“เมืองโบราณศรีเทพ ความสำคัญและการจัดการพื้นที่มรดกโลก”
(Sri Thep : The Emphasis and Management on World Heritage Area)
ร่วมเสวนาโดย
คุณบวรเวท รุ่งรุจี ประธานอิโคโมสไทย (ICOMOS Thailand)
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ ดีพิมาย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00-19.00
ห้อง 413 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
(ลงทะเบียนได้ที่หน้างานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีการถ่ายทอดสด)
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ จัดโดย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร