คณะโบราณคดีได้จัดกิจกรรม “อาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพเพื่อสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะของนักศึกษา”วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 คณะโบราณคดีได้จัดกิจกรรม “อาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพเพื่อสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะของนักศึกษา”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะของนักศึกษา ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และบุคลากร เพื่อให้สามารถช่วยเหลือนักศึกษาในเบื้องต้น และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
อีกทั้งยังเป็นแนวทางการส่งต่อการรักษาผ่านระบบการส่งตัวของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้อย่างถูกต้องและทันการณ์
โดยมีคุณพชรพล แดงอุไร นักจิตวิทยาและการแนะแนว กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรม