นางสาวนภัสสร สุทธิกิตติบุตร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 3 เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนางสาวนภัสสร สุทธิกิตติบุตร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 3 เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการชนะการแข่งขัน ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันเล่าเรื่อง (Concours de nouvelle) เนื่องในงานกิจกรรมประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (สคฝท.) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566