รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิก เลิศชาญฤทธ์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับมอบประกาศนียบัตร Visiting Scientist และทุน President’s International Fellowship Initiative จาก Chinese Academy of Sciences และได้รับเชิญให้บรรยายทางวิชาการรองศาสตราจารย์ ดร. ธนิก เลิศชาญฤทธ์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้รับมอบประกาศนียบัตร Visiting Scientist และทุน President’s International Fellowship Initiative จาก Chinese Academy of Sciences และได้รับเชิญให้บรรยายทางวิชาการ ณ University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566