ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนำนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยในฝันปีที่ 8”รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ผู้แทนจากหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรี ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนำนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยในฝันปีที่ 8” มาศึกษาเรียนรู้แนวทางการศึกษาต่อ พร้อมทั้งเยี่ยมชมคณะโบราณคดี และมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566