คณบดีคณะโบราณคดีร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติระดับโลก 19th IUAES-WAU World Anthropology 2023 ณ มหาวิทยาลัยเดลี สาธารณรัฐอินเดียผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมงานประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยานานาชาติระดับโลก 19th IUAES-WAU World Anthropology 2023
“Marginalities, Uncertainties, and World Anthropologies: Enlivening Past and Envisioning Future” ระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเดลี (University of India) สาธารณรัฐอินเดีย (Replubic of India)
โดยจะนำเสนองานวิจัยวิชาการเรื่อง “The Ancestor Worship among the Tai People“ ในงานประชุมฯ นี้ ภายใต้การสนับสนุนทุนการส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์คณะโบราณคดี และมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
นอกจากนั้น คุณสุพิชญา ปิ่นทอง (Miss Supitchaya Pintong) Master Student of Department of Anthropolgy, University of Delhi นักศึกษาเก่าของภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมนำเสนอในหัวข้อเรื่อง ”The Fusion of Ancestral Worship in Thailand“ ในเวทีเดียวกันนี้อีกด้วย
Dean of the Faculty of Archaeology is attending the 19th IUAES-WAU World Anthropology 2023 at the University of Delhi. Republic of india
Assistant Professor Dr. Damrongphon Inchan, Dean of the Faculty of Archaeology Silpakorn University is attending the 19th IUAES-WAU World Anthropology 2023 theme “Marginalities, Uncertainties, and World Anthropologies: Enlivening Past and Envisioning Future” between 14-20 October 2023 at University of India, Republic of India. His research paper on “The Ancestor Worship among the Tai People” will be presented at this conference.
In addition, Miss Supitchaya Pintong, Master Student of Department of Anthropolgy, University of Delhi, a student alumni of the Department of Anthropology, Faculty of Archaeology, Silpakorn University also participated and present her paper on the topic ”The Fusion of Ancestral Worship in Thailand” in the same panel.