80 ปีวันสภาปนา มหาวิทยาลัยศิลปากรวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี อาจารย์ ดร. นฤพล หวังธงชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา เเละผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรชัย คหกิจโกศล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมงานวันสถาปนา 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร เเละมอบของให้กับนักศึกษาศิษย์เก่าดีเด่น มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.นางสาวเพลินพิศ กำราญ
2.รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลา โภชนสมบูรณ์
ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาจำนวน 5 คน เป็นจำนวนเงิน 100,000บาทถ้วน เเละผู้ที่ได้รับทุนโบราณคดีทัศนาจร มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.นายจิรวัฒน์ ภาเตชะ
2.นางสาวฐานิดา รวินันทปรีชา
3.นางสาวธิดารัตน์ น้ำคำ