ณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับบริษัท เคดับบลิวเอชบี จำกัด (KWHB) จัดงานงานสัมมนา “ตำรายาในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม: จัดระบบวิธีคิดใหม่ การดูแลสุขภาพอนามัย ภูมิปัญญาเรื่องการดูแลสุขภาพของคนไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์จากมรดกความทรงจำแห่งโลก” เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับบริษัท เคดับบลิวเอชบี จำกัด (KWHB) จัดงานงานสัมมนา “ตำรายาในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม: จัดระบบวิธีคิดใหม่ การดูแลสุขภาพอนามัย ภูมิปัญญาเรื่องการดูแลสุขภาพของคนไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์จากมรดกความทรงจำแห่งโลก” เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนา “ตำรายาในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม: จัดระบบวิธีคิดใหม่ การดูแลสุขภาพอนามัย ภูมิปัญญาเรื่องการดูแลสุขภาพของคนไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์จากมรดกความทรงจำแห่งโลก” โดย รองศาสตราจารย์ ประทีป ชุมพล อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข เจ้าของผลงานวิจัยเรื่อง “ตำรายาในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม: จัดระบบวิธีคิดใหม่ การดูแลสุขภาพอนามัย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี กล่าวนำการสัมมนา และอาจารย์ ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ร่วมสัมมนาด้วย ทั้งนี้ในงานมีนักธุรกิจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากองค์กรของไทย อาทิ คุณธงชัย ล่ำซำ ประธานกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ดร. กรีฑา วีระนันทนาพันธ์ บริษัท นันทกรี จำกัด และคุณเอกพันธ์ วนโกสุม ประธานกรรมการบริหารบริษัท เคดับบลิวเอชบี จำกัด (KWHB) ซึ่งสนับสนุนทุนวิจัย พิมพ์หนังสือ และการจัดงานสัมมนาฯ ในครั้งนี้ โดยรายได้จากการจำหน่ายหนังสือตำรายาฯ จะมอบให้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป