บริษัท เคดับบลิวเอชบี จำกัด และ คณะโบราณคดี ขอเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ตำรายาในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ: จัดระบบวิธีคิดใหม่ การดูแลสุขภาพอนามัย เปิดมุมมองใหม่จากงานวิจัยที่วิเคราะห์เนื้อหาจารึก และการออกแบบพื้นที่สถาปัตยกรรมภายในวัดโพธิ์บริษัท เคดับบลิวเอชบี จำกัด และ คณะโบราณคดี ขอเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ตำรายาในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ: จัดระบบวิธีคิดใหม่ การดูแลสุขภาพอนามัย เปิดมุมมองใหม่จากงานวิจัยที่วิเคราะห์เนื้อหาจารึก และการออกแบบพื้นที่สถาปัตยกรรมภายในวัดโพธิ์ สะท้อนวิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของปราชญ์ไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ เกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์ของคนไทยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดย รศ.ประทีป ชุมพล ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
ในวันที่ 30 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

📌ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาตาม Link :
https://forms.gle/M96Zt5rGcuSSb9sf9