131 ปี วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ ลานอาจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระวันที่ 15 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี อาจารย์ ดร. นฤพล หวังธงชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ นางสาววรันดา แก้วหอมคำ เลขานุการคณะโบราณคดี เเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน 131 ปี วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ ลานอาจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ และในงานเวลา 13.00-15.30 น. ปาฐกถาศิลป พีระศรี ครั้งที่ 28 เรื่อง”ศิลปากร สู่การบูรณาการศาสตร์ เพื่อสังคมอารยะ” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข ศาสตราจารย์เกียรติ คุณสุรพล ดำริห์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ