คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเเสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ภีร์ เวณุนันทน์ ได้รับรางวัล “Top 5 นักวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่มีผลงานวิจัยปรากฏในฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q1 และเป็น Corresponding Author ระหว่างปี 2020-2022”