คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเเสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ ได้รับรางวัล “Top 5 นักวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์