คณะโบราณคดี ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากร ที่ได้รับรางวัลในงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ดังนี้

1. ศ. ดร.รัศมี ชูทรงเดช, ผศ. ดร.พนิดา บุญทวีเวช และผศ. ดร.กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์ รางวัล Top 5 นักวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่มีผลงานวิจัยปรากฏในฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q1 และเป็น Corresponding Auther ระหว่างปี 2020-2022

2. ศ. ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี รางวัล นักวิจัยที่มีผลงานจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและมีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ระหว่างปี 2020-2022

3. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว และคณะ (รศ. ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, ผศ. ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, ผศ. ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์, ผศ. ดร.ปรารถนา จันทรุพันธ์, อ. ดร.กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์
และอ.ศศิธร ศิลป์วุฒยา) รางวัลผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ดีเด่นด้านการพัฒนายั่งยืน (SDGs) ของคณะวิชา ระหว่างปีงบประมาณ 2563-2565