ดำรงวิชาการ วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566ดำรงวิชาการ วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
Damrong Journal of the Faculty of Archaeology Silpakorn University
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566
ประกอบด้วยบทความวิชาการดังนี้
1.การศึกษาลวดลายตู้พระธรรมสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัชกาลที่่ 2 ในหอสมุดสันติวัน / กัญณัฐ วีระชีพสุข
2.ลูกปัดแก้วจากแหล่งโบราณคดี: ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างภาคใต้ของไทยกับต่างชาติช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 / นภัคมน ทองเฝือ
3. ศิลปกรรมในหมู่พระมหามณเฑียรกับคติจักรวาลวิทยาโบราณและพระมหากษัตริย์ / พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์
4. จารึกวัดบ้านหนองเสม็ด (K.1588): จารึกพระเจ้ามเหนทรวรมันพบใหม่ ที่ บ้านหนองเสม็ด อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ / ทรงธรรม ปานสกุล, ชัชพิสิฐ ปาชะนี, พอพล สุกใส
5. การเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรมของหอพระไตรปิฎกที่อยู่ในเขตสังฆาวาสในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว / สมโชค สินนุกูล
6. การสะท้อนคิดใคร่ครวญและความเป็นเรื่องแต่ง: แนวโน้มวรรณศิลป์ในวรรณกรรมการเดินทางไทยสมัยใหม่ / ธีธัช สุเมธสวัสดิ์
7. แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสอนภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันสําหรับผู้เรียนชาวไทย / สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล, วรพงษ์ เจริญกรกิจ
8. ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างปัตตานีและญี่ปุ่นในช่วงศตวรรษที่ 16-18: การศึกษาผ่านเครื่องถ้วย / วันวิสาข์ ธรรมานนท์
9. กลวิธีนําเสนอภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์: กรณีศึกษาภาพพจน์ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหมอบรัดเล ตอน แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้า / กาญจนา วิชญาปกรณ์, อรรถ ดีที่สุด
10. Book Review: “Facing Our Futures: How foresight, futures design and strategy creates prosperity and growth” เมื่อนักอนาคตศาสตร์ “หักมุม” ให้หันกลับมาทบทวน “ภูมิปัญญาของชนเผ่าพื้นเมือง” (indigenous knowledge) / เอกรินทร์ พึ่งประชา