เสวนาวิชาการนานาชาติเรื่อง “Art and Culture in ASIA” โดยมีนักวิชาการจากประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น กัมพูชา และอินโดนีเซีย เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 ท่านเมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ School of Foreign Languages และ Center for Studies of Eastern Literatures แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง จัดเสวนาวิชาการนานาชาติเรื่อง “Art and Culture in ASIA” โดยมีนักวิชาการจากประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น กัมพูชา และอินโดนีเซีย เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 ท่าน และในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 คณะโบราณคดี นำนักวิชาการชาวต่างประเทศทัศนศึกษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดซางตาครู้ส พิพิธภัณฑ์ชุมชนกุฎีจีน และศาลเจ้าเกียนอันเกง