ตอนที่ 2 มานุษยวิทยาว่าด้วยร่างกายในสังคมร่วมสมัย ผ่านเรื่องร่างกายกับความบริสุทธิ์ ร่างกายกับความตาย ร่างกายเสรีภาพและเพศวิถีตอนที่ 2 มานุษยวิทยาว่าด้วยร่างกายในสังคมร่วมสมัย ผ่านเรื่องร่างกายกับความบริสุทธิ์ ร่างกายกับความตาย ร่างกายเสรีภาพและเพศวิถี

ที่เชื่อมโยงกับแนวคิดมานุษยวิทยาว่าด้วยร่างกาย อ.ดร.นัฐวุฒิ สิงห์กุล