โครงการเด็กทุนปั้นย่าน คณะโบราณคดีและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ ร่วมกับไอคอนสยาม ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายตามที่โครงการเด็กทุนปั้นย่าน คณะโบราณคดีและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ ร่วมกับไอคอนสยาม ได้จัดการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ชุมชน • คน • มัสยิด “ชีวิตที่สุวรรณภูมิ” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอเรื่องราวของชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ ความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาหาร ภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ ๆ เพื่อสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อชุมชนผ่านผลงานภาพถ่ายแนวสร้างสรรค์ ในระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ โดยมีผู้สนใจส่งเข้าประกวดทั้งหมด 140 ภาพ แบ่งเป็นประเภทเยาวชน 10 ภาพ และประเภทบุคคทั่วไป 130 ภาพ

การตัดสินประกวดภาพถ่ายได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศผลการประกวดภาพถ่าย

โดยทางคณะผู้จัดการประกวด จะแจ้งกำหนดการมอบรางวัลทางอีเมล์แก่ผู้ได้รับรางวัลอีกครั้ง

 

ประเภทเยาวชน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ธัชรวี โพธิ์วัฒนาดิลก

 

ประเภทบุคคลทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาการียา ซามะ

 

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ ธัชพรรณ หมุ่ยจันทา

 

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ ธำรง มั่นคง

รางวัลชมเชย ได้แก่ เต็มภัค สุคนธนิกร และ หทัยชนก โล่สุนทรชัย