หลักฐานศิลปกรรมอยุธยาที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิเคราะห์ในฐานชุมชน “ปากใต้” สมัยกรุงศรีอยุธยา


ผู้จัดทำ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร

ปี : 2557


2_1-แปลง