ความคิด ความหมาย ความเชื่อ ในงานพุทธศิลป์ไทย


อาจารย์ : รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

วิชาประจำภาควิชา: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี


-ความหมาย-ความเชื่อ-ในงานพุทธศิลป์