ศิลปกรรมโบราณในสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร และพิษณุโลก


อาจารย์ : ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์

วิชาประจำภาควิชา: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี

ปี : 2560


-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเ