การศึกษาวิเคราะห์โรคและพืชสมุนไพรในคัมภีร์จรกะสัมหิตา


ผู้จัดทำ : อาจารย์ ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์

ปี : 2558