นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 350 223 สังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง (Society, Culture and Changes)นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 350 223 สังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง (Society, Culture and Changes)

เรื่อง  “สวนมะพร้าว นาเกลือ เรือประมงฯ กับการเปลี่ยนแปลงวิถีเมืองสมุทรสาคร” ตอนที่ 1 “สมุทรสาครที่รู้จัก” 

เรื่อง  “สวนมะพร้าว นาเกลือ เรือประมงฯ กับการเปลี่ยนแปลงวิถีเมืองสมุทรสาคร” ตอนที่ 2  “รู้จักสมุทรสาคร”

เรื่อง  “สวนมะพร้าว นาเกลือ เรือประมงกับการเปลี่ยนแปลงวิถีเมืองสมุทรสาคร” ตอนที่ 3 “นาเกลือ”

เรื่อง  “สวนมะพร้าว นาเกลือ เรือประมงกับการเปลี่ยนแปลงวิถีเมืองสมุทรสาคร” ตอนที่ 4 “ประมง”  

เรื่อง  “สวนมะพร้าว นาเกลือ เรือประมงกับการเปลี่ยนแปลงวิถีเมืองสมุทรสาคร” ตอนที่ 5 “สวนมะพร้าว”  

เรื่อง   สวนมะพร้าว นาเกลือ เรือประมงฯ  ตอนที่ 6 “อนาคต สมุทรสาคร”