น.ส. พนิดา จิรวงษ์โรจน์

สำนักงานคณบดี


น.ส. พนิดา  จิรวงษ์โรจน์

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

E-mail : jirawongroj_p@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103019

หน้าที่รับผิดชอบ

  • การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา
  • การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุปผล และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาการพัฒนา ระบบ กลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  • การจัดทำและประสานงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง การติดตามและรายงานผลตามแผนการจัดการความรู้ คณะโบราณคดี
  • ประสานงานด้านการประกันคุณภาพการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล (World Ranking) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx และ AUN - QA
  • การติดตาม รวบรวมข้อมูลการสำรวจและประเมินผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  • รวบรวมข้อมูล ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
  • รายงานประเมินผลการเรียนการสอน
  • การจัดทำวารสารดำรงวิชาการ