นายพีระศักดิ์ ศิริวัฒน์

สำนักงานคณบดี


นายพีระศักดิ์  ศิริวัฒน์

นักพัสดุปฏิบัติการ

E-mail : siriwath_p@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103010

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จัดจ้าง ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบและควบคุมงาน และจัดทำสัญญาจ้าง กับบริษัท/ห้างร้าน
  • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าบริการซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์
  • จัดทำรายงานแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
  • ตรวจสอบและจัดทำรายงานครุภัณฑ์ประจำปี ดำเนินการจำหน่ายและการบริจาคครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและไม่ได้ใช้งานแล้ว และรายงานผลมหาวิทยาลัยทราบ
  • จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และสรุปรายการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ในแต่ละเดือน
  • จัดทำสัญญาและจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ราชพัสดุ และการจัดทำสัญญา