นายพรชัย จันทบุตร

สำนักงานคณบดี


นายพรชัย จันทบุตร

พนักงานสถานที่

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ปฏิบัติงานในการทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าคณะโบราณคดี  ห้องถ่ายเอกสาร ชั้น 1 บริเวณทางเดิน ชั้น 1 บันไดหนีไฟ ชั้น 1 และระเบียงชั้น 2
  • ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้
  • ปฏิบัติงานในการตรวจสอบ ดูแล บำรุง รักษา ซ่อมแซมในเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคของคณะโบราณคดี เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  • ปฏิบัติงานในการรับ – ส่ง หนังสือ/เอกสาร จากงานบริการกลาง วังท่าพระ  คณะวิชาและหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย