นายธวัชชัย แก่นจันทร์

สำนักงานคณบดี


นายธวัชชัย แก่นจันทร์

พนักงานสถานที่

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ปฏิบัติงานในการเปิด - ปิด อาคารคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
  • ปฏิบัติงานในการทำความสะอาดห้องเรียน ชั้น 1 (ห้อง 101,107,108,109,113) ห้องปฏิบัติการภาควิชาโบราณคดี (ห้อง 110) ห้องสมุดภาควิชาโบราณคดี (103) ห้องเก็บพัสดุของคณะโบราณคดี ห้องเก็บพัสดุของภาควิชาโบราณคดี (หน้าคณะโบราณคดี) บริเวณทางเดิน ชั้น 1 และบันไดทางขึ้น ชั้น 1-2 และระเบียงชั้น 2
  • ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้
  • ปฏิบัติงานในการดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
  • ปฏิบัติงานในการรับ – ส่ง เอกสาร จดหมาย และพัสดุภัณฑ์จากไปรษณีย์
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย