นางภาวนา ไทยานนท์

สำนักงานคณบดี


นางภาวนา ไทยานนท์

พนักงานสถานที่

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ปฏิบัติงานในการเปิด - ปิด อาคารคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
  • ปฏิบัติงานในการทำความสะอาดห้องเรียน ชั้น 2 (ห้อง 217,218) ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 (ห้อง 205,206, 207,208,209,210) สำนักงานคณบดีคณะโบราณคดี และห้องผู้บริหาร บริเวณทางเดินชั้น 2 บันไดทางขึ้น ชั้น 2-3 บันไดหนีไฟทางขึ้นห้อง 217-218 และห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 2
  • ปฏิบัติงานในการรับ - ส่ง เวียนและเดินหนังสือ/เอกสารให้กับคณาจารย์สังกัดภาควิชาโบราณคดี
  • ปฏิบัติงานในการดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
  • ช่วยปฏิบัติงานในการจัดเครื่องดื่ม อาหารว่างและอาหาร ระหว่างการประชุมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะโบราณคดี
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย