ติดต่อเรา

ติดต่อคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร


คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-2217777 โทรสาร 02-2265355
ฝ่ายงานการศึกษา ระดับปริญญาตรี โทรศัพท์ 02-1054686 ต่อ 103006 หรือ 103009
ฝ่ายงานการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก โทรศัพท์ 02-1054686 ต่อ 103007
ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 02-1054686 ต่อ 103008
ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 02-1054686 ต่อ 103018
Email : archaeovative@gmail.com

 

ติดต่อศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร


ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่ เลขที่ 8 ถนน สุภาพบุรุษ แขวง ทวีวัฒนา เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170  (ถนน ซอย ตรง ข้าม มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี)
โทรศัพท์ 02 -4087697