ลูกปัด สิ่งละอันพันละน้อย มากด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์นานัปการลูกปัด สิ่งละอันพันละน้อย
มากด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์นานัปการ
.
…ย้อนร่องรอยประวัติศาสตร์ผ่านสิ่งเล็กจิ๋วอย่างลูกปัดไปกับเสวนา “จากรอยลูกปัดสู่สุวรรณภูมิศึกษา: ผ่านลูกปัด จารึกและทอง” ซึ่งว่าด้วยแง่มุมอันหลากหลายของลูกปัด สีสัน รูปทรง ความสวยงามที่ปรากฎให้เห็นมีเรื่องราวที่มากไปด้วยคุณค่า เชื่อมโยงกับศรัทรา อารยธรรมโบราณ เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของมนุษย์ ร่วมสืบ เสาะ หลักฐานโบราณชิ้นสำคัญนี้ไปกับหลากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี พร้อมจัดแสดงบางหลักฐานสำคัญจากรอยลูกปัดสู่แผ่นดินทองที่สุวรรณภูมิ
.
ร่วมพูดคุยโดย ผศ. ชวลิต ขาวเขียว อดีตคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, รศ. ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, ดร. อุเทน วงศ์สถิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และนพ. บัญชา พงษ์พานิช ผู้เขียนหนังสือ “รอยลูกปัด (Beyond Beads)” ผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณภูมิศึกษา และผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
.
ดำเนินรายการโดย เอกภัทร์ เชิดธรรมธร ผู้ประกาศข่าวมติชนทีวี
.
วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์กรุงเทพ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน: https://bit.ly/3PUONyp
.
หรือรับชมLive Facebook: ผ่าน ๓ ช่องทาง
🔴Matichon Online
🔴ศิลปวัฒนธรรม
🔴กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ
.
อ่านกำหนดการกิจกรรมงานบุญวันแม่ทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/3vBp5ac