ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 1.พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ  2. ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 
 1.พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ  2. ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

   รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม  2564เพื่อปฏิบัติงานที่คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เลขที่ 31
ถนนหน้าพระลานแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้