ศิลปะในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19“ศิลปะในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19” เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยโดยสังเขป เนื้อหาวีดีทัศน์สะท้อนให้เห็นคติความเชื่อของคนในสมัยนั้นที่แสดงผ่านงานศิลปกรรมอันงดงาม