คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุลเมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล เนื่องในโอกาสประดิษฐานพระรูป ณ โถงอาคารคณะโบราณคดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เป็นผู้ประกอบพิธีบวงสรวง จากนั้น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และคณะสงฆ์จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล